Gereformeerde Kerk Ottoland

Kerkrentmeesters

Rentmeester is geen alledaagse term meer. Wel uit de geschiedenisboeken: iemand die namens een eigenaar goederen in beheer heeft. Maar het begrip wordt ook gebruikt in relatie tot de schepping: de mens die als goede rentmeester verantwoord omgaat met de aarde en alles wat daarop leeft, en beseft dat wat in bruikleen gegeven is in goede staat aan volgende generaties moet worden overgedragen.
Het begrip ‘kerkrentmeesters’ heeft beide betekenissen en heeft binnen de Gereformeerde Kerk Ottoland als motto: ‘het betrouwbaar beheren van wat Christus aan de plaatselijke gemeente heeft toevertrouwd’.

Het College van Kerkrentmeesters heeft dan ook de opdracht alle bezittingen en schulden en alle inkomsten en uitgaven van de kerk, uitgezonderd diaconale en zendingsgelden, te beheren.
Deze opdracht wordt uitgevoerd met respect voor wat voorgaande generaties hebben doorgegeven en met oog voor komende generaties. Dit betekent onder andere dat continu gestreefd wordt naar voldoende jaarlijkse inkomsten om de jaarlijkse uitgaven te kunnen dekken, en goed onderhoud van de kerk, de Bogerd en de pastorie.
Bij goed rentmeesterschap hoort ook dat er oog is voor duurzame producten en diensten.

 

Bekijk ook onderliggende pagina's

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed