Gereformeerde Kerk Ottoland

Kerkenraad

Het bestuur van de kerk is in handen van de kerkenraad. Deze wordt gevormd door de predikant en door ambtsdragers. Deze ambtsdragers zijn door de gemeente voorgedragen  vrijwilligers.
Ambtsdragers worden door de predikant bevestigd in hun ambt. Een ambtstermijn bestaat uit maximaal drie keer vier jaar.

De Gereformeerde Kerk Ottoland kent verschillende ambten: pastorale ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters en een jeugdouderling.
Een aantal ambtsdragers heeft een bijzondere taak, zoals de scriba (de secretaris van de kerkenraad) en de voorzitter.

Het moderamen, bestaand uit de voorzitter, de scriba, de predikant en een diaken, vormt  het dagelijks bestuur. Het moderamen bereidt in haar vergaderingen de agenda van de kerkenraadvergadering voor.
Tijdens de kerkenraad komen onderwerpen aan bod die te maken hebben met visie ontwikkelen en beleid maken, met de organisatie, met uitwisseling van en informatie verstrekken over wat er speelt binnen de gemeente, de diverse teams en commissies.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen: 
Predikant:
Vacant

Ouderling - Voorzitter:
Leo Bons

Vice - Voorzitter:
Dick de Lange

Ouderling - Scriba:
Clementine Blokland

Pastorale ouderlingen:
Pieter Aantjes
Leanne Blom
Janneke v.d. Korput
Dick de Lange
Sijmen en Willeke Tukker

Pastorale Medewerker
Marianne van Mil
Riet Thijs
Hans de Ruiter

Diakenen: 
Jaco VInk
Janneke Meerkerk
Nies de Bruijn
Theo v.d. Broek

Kerkrentmeesters:
Gijs van Bruchem
Sijmen de Jager

Jeugdouderlingen:
Erik en Chretienne Blom

Bekijk ook onderliggende pagina's

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed