Gereformeerde Kerk Ottoland

Komende diensten

21-jul - 09:30
ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp
21-jul - 18:30 Gezamenlijk met Brandwijk
Mevr. ds. J. Dekker uit Ameide

Uit de bouwhoek (nr. 01 t/m nr. 07) oktober 2010 - december 2010

Uit de bouwhoek (Bloesem bijdrage)

Dit is de titel waaronder ik met enige regelmaat een column schrijf in de Nieuwsbrief van onze kerk en in de Kerkbode van onze classis. Nu het punt daar is dat de Bloesem voor het laatst verschijnt, is mij gevraagd onder dit kopje een bijdrage te leveren aan deze Bloesem.
Er is een tijd om te bouwen en er is een tijd om anders te bouwen. De columns  in de Nieuwsbrief en in de Kerkbode gaan over bouwen. Deze column gaat over anders bouwen. De wereld verandert in een razend tempo. In die wereld staat het Woord van God fier overeind. Om het Woord van God door te geven, komen mensen samen in huiskamers,  in kerk en andere gebouwen. De leden van onze kerkelijke gemeente komen al ongeveer 123 jaar samen in het gebouw aan de A.
Dit gebouw is in al die jaren diverse malen verbouwd. Een ieder kan dit begrijpen. De gemeente groeit, dus het gebouw moet groter worden. Iedereen moet toch een plaatsje kunnen vinden binnen het kerkgebouw. De gemeente verandert, dus een andere indeling geeft meer ruimte voor de eigentijdse geloofsbeleving. Steeds reden om stenen te stapelen. De verbouwing die nu plaats vindt is gericht op de jeugd, de toekomst van de kerk.
De wereld verandert. In de laatste 25 jaar, misschien wel de laatste 10 jaar verandert de wereld wel heel snel. Een virtuele wereld is in opkomst. Wie geen aansluiting heeft op het World Wide Web loopt kans de boot te missen. Ten minste als je in die boot wilt meevaren. Het begon met websites en email, al snel volgde hyves, facebook en twitter.
In deze wereld wordt ook gebouwd. Voor het maken van een website wordt hetzelfde werkwoord gebruikt als voor het stapelen van stenen in de tastbare wereld: bouwen. Om onderscheid te maken, noem ik dit bouwen anders bouwen.
Jaren geleden namen de bezoekers van een kerkdienst een stoof met gloeiende kolen mee om tijdens de preek hun voeten te kunnen warmen. Deze stoven zie ik niet meer. Om tijdens de avonddiensten een beetje licht zonder hoofdletter in de kerk te hebben, werden de kaarsen van de kroonluchters aangestoken door de koster. Nu is het een druk op de knop en het licht brandt.
Een druk op de knop. Dat is het verbindende woord tussen de tastbare en virtuele wereld. Waar je ook komt, informatie komt tevoorschijn na een druk op de knop. De wereld van de druk op de knop is de wereld van vandaag. De wereld van de toekomst, de wereld van de jeugd. Vandaar deze laatste Bloesem op papier.
Bouwen met stenen of bouwen met nullen en enen, het bouwen gaat door. Zolang de wederkomst van Christus op zich laat wachten, hebben wij als christenen de opdracht om te bouwen aan Zijn gemeente. Bouwt u/bouw jij mee?

 

Tegen de trend in

De gereformeerde gemeente van Ottoland is een gemeente met heel veel jonge mensen. Terwijl de kinderen van de kindernevendienst de kerkzaal verlaten, stamelen gastpredikanten vaak dat ze hopen dat er nog mensen overblijven om naar zijn of haar overdenking te luisteren. Deze grote aantallen jeugd hebben de kerkenraad van onze kerk doen besluiten het zalencomplex en ook de kerkzaal uit te breiden. Na de aan- en verbouw is ons gebouw ruim 100 vierkante meter groter.
Dit kun je in Nederland, waar jaarlijks verschillende kerken gesloten worden,  toch wel ‘tegen de trend’ in noemen. Hoe de gemeente van Ottoland dit aanpakt, wordt door mij in de nieuwsbrief van onze eigen gemeente verhaald. Ongeveer één keer per twee weken schrijf ik een artikeltje onder de kop ‘Uit de bouwhoek’ in onze nieuwsbrief om onze gemeenteleden bij te praten. De kerkenraad vindt het een goed idee om dit als ‘good practice’ via de Kerkbode wereldkundig te maken. Via de Kerkbode kunt u volgen hoe wij fysiek en geestelijk aan Gods Kerk bouwen. Vandaag kunt u het eerste deel lezen. Ik wens u veel leesplezier. O ja, zonder verdere verplichting meld ik ook ons bankrekeningnummer. Je weet maar nooit!

 

Uit de bouwhoek (1)

Zondagmorgen 17 oktober vertelde Ron Houweling enkele nieuwsfeiten rondom de vorderingen die de bouwcommissie gemaakt heeft. Hij noemde dit nieuws uit de bouwhoek. Dit is wel een aardig kopje voor het hoekje van de nieuwsbrief dat vanaf nu tweewekelijks in de nieuwsbrief te lezen zal zijn. In dit stukje willen wij u zoveel mogelijk op de  hoogte houden van de vorderingen die rondom bouw en verbouw gemaakt worden.
Achter de kerk, maar vooral ook achter de schermen wordt hard gewerkt. Het ene ziet u regelmatig vorderen, het andere moet u horen. De parkeerplaats is gebruiksklaar. Fijn dat we onze auto’s daar, zonder anderen te blokkeren, kunnen parkeren. Wilt u ook zoveel mogelijk gebruik maken van deze mogelijkheid? We kunnen, zoals Ron al vertelde, zelfs met schone schoenen de kerk en de auto in.
Op 12 oktober is de bouwvergunning afgegeven. Dit is het officiële stuk dat nodig is om de bouw te kunnen starten. Hiervoor is veel overleg op het gemeentehuis geweest. Dank aan de woordvoerders!
Nu is de bouwcommissie in overleg met een aantal aannemers om een zo goed mogelijke uitvoering tegen een zo gunstig mogelijke aanneemprijs te verkrijgen.
Over financiën gesproken, financieel zit het ook niet tegen. De commissie van kerkrentmeesters heeft bij diverse organisaties subsidie aangevraagd. De Kamer voor steunverlening van de PKN heeft € 50.000,-- toegezegd en de Maatschappij van Welstand nog eens € 20.000,--. Dit is echter nog niet voldoende om de totale bouw en verbouw te kunnen financieren. Hiervoor blijven rekenen wij op uw financiële bijdragen!

Voor wie mee wil bouwen:
Rekeningnummer:39.93.70.994 t.n.v. Gereformeerde Kerk Ottoland o.v.v. verbouwing.
 

Uit de bouwhoek (2)

Zaterdag 30 oktober stond een grote auto met daarop de letters Geotechniek op het kerkplein. Een auto met wielen én rupsbanden. Het bedrijf Inpijn-Blokpoel heeft de plaats waar de nieuwbouw moet verrijzen gesondeerd. Voor ingewijden in de bouwwereld is sonderen iets vanzelfsprekends. Voor mij als buitenstaander is dit iets minder het geval.

Ik heb me laten informeren. Sonderen is de weerstand van de bodem meten. Op deze manier wordt bepaald op welke diepte zich een vaste laag bevindt waar de palen van de fundering vaste bodem kunnen vinden. Heel simpel gezegd wordt uitgerekend hoe lang de heipalen moeten zijn om de constructie van het nieuw te bouwen gebouw te kunnen dragen.

Die berekening is echter niet zo eenvoudig. De gemeenteleden, die staan te popelen om met de bouw te beginnen, moeten nog even geduld hebben. Als alles meezit, kunnen ze nog wel in 2010 starten met de fundering.

Vaak denk je bij een bouwproject dat je beton, hout, stenen en cement nodig hebt om te kunnen beginnen. Niet waar dus, er is meer nodig. Er wordt wel eens gezegd dat de voorbereiding langer duurt dan de bouw zelf. Dit lijkt ook hier het geval te zijn.

 

Uit de bouwhoek (3)

Wie zondagmorgen 7 november in de kerk is geweest, heeft aan den lijve kunnen ervaren dat het werk van de bouwcommissie niet helemaal voor niets is. De kerk puilde uit! Ik hoorde zelfs dat er mensen ge-sms’t hadden dat ze omgedraaid zijn. Een doopdienst waarin twee jonge kinderen uit onze gemeente gedoopt werden. De ouderling van dienst haalde nog aan dat er al heel wat kinderen op onze dooprol waren bijgeschreven. Een teken dat de gemeente zich blijft verjongen.

De doop was niet het enige dat de moeite waard was. Het gedeelte uit het Woord van God dat centraal stond sprak mij, en hopelijk velen van u ook, bijzonder aan. Onze predikant Mirjam Kollenstaart las een gedeelte uit Haggaï 1. In dit gedeelte spreekt God door de profeet Haggaï tot het volk. Het volk heeft al veel tijd besteed aan het bouwen van hun eigen huis. Nu is de tijd aangebroken om aan Gods huis te gaan bouwen. Zijn wij ook niet veel bezig met onze eigen zaken? Voor ons geldt dan niet dat we Gods huis herbouwen, maar wel dat we het verbouwen (in de goede zin des woords). Door het stapelen van stenen bouwen we niet alleen aan het kerkgebouw aan de A 88 in Ottoland, maar ook aan Gods Kerk in de breedste zin van Het Woord. Bouwt u mee?
 

Uit de bouwhoek (4)

Om hogerop te gaan, moet je soms eerst de diepte in. Vandaar mijn uitstapje naar de Bijbel. U kent vast de gelijkenis over een wijs en een dwaas man uit Mattheüs 7. In dit verhaal kun je kiezen uit twee  funderingen. Je kunt bouwen op het zand en op een rots. Uit vers 25 blijkt welke fundering toekomstbestendig is.

Nu wonen wij in de Alblasserwaard en kunnen we niet kiezen uit zand of rots. Bij ons bestaat de ondergrond uit veengrond. En u weet wat de eigenschap van die veengrond is. Hier wilt u niet op bouwen. Toch staan er vele woningen en andere gebouwen die er al best een poos staan en er ook in de toekomst nog wel zullen staan. Deze zijn gefundeerd op een stevige ondergrond. Echter deze ondergrond zit een meter of 14 onder het oppervlak van de aarde. Ik hoef u niet uit te leggen hoe we dat doen.

Ons kerkgebouw wordt uitgebreid om toekomstbestendig te zijn. Het gaat niet alleen om het gebouw. Ook de gemeente moet ruimte krijgen om te groeien. Er zijn dus twee fundamenten nodig. Voor het ene Fundament kunnen we gratis kiezen. Voor het andere moeten we dik betalen. Beide fundamenten zijn nodig. Voor de toekomst van eeuwigheidswaarde  en voor een toekomst van aardse waarde.

Voor het fundament  op aarde wordt, als het weer het toelaat, op zaterdag 4 december de eerste paal geslagen. In de volgende nieuwsbrief leest u hoe u hier getuige van kunt zijn.
 

Uit de bouwhoek (5)

Zaterdag 4 december om 9.00 uur hopen we met elkaar te zien hoe de eerste paal van onze aanbouw de grond in gaat. Een stevige paal die zal zoeken naar een vaste grond, zodat hij samen met de andere palen de fundering kan vormen voor een gedeelte van ons kerkgebouw. Zoals het er nu naar uitziet, zal het koud zijn. (Hopelijk niet te koud, waardoor het feestelijke gebeuren niet door kan gaan.)
Laten we met elkaar warmte uitstralen en in groten getale aanwezig zijn. Deze warmte zal dan overslaan naar onze vrijwilligers die gaan bouwen en zal een teken van verbondenheid zijn. Zoals de heipalen de fundering en het gebouw dragen, zo kunnen wij als gemeente het vrijwilligerswerk dragen. Komt allen!

Bent u niet in de gelegenheid? U krijgt een herkansing. Zondagmorgen 5 december in de ochtenddienst willen we nogmaals stilstaan bij het zichtbare begin van bouw.

 

Uit de bouwhoek (6)

Het is zaterdagmorgen 4 december. Het is ijskoud. Een aantal gemeenteleden is achter de kerk bij elkaar gekomen om te zien hoe de eerste paal voor de aanbouw van ons kerkgebouw de grond in zal gaan. Voor het zover is, geeft Ron Houweling in de Bogerd een korte uitleg hoe het slaan van de eerste paal zal gaan. Hij refereert ook aan de ijzige kou. Gijs van Bruchem maakt van 4,5 graden onder nul, die Ron noemt, 4,4 graden. We zijn bij elkaar om iets te vieren! De champagne staat klaar!

Buiten staat de eerste paal klaar met de veelzeggende tekst ‘Een vast fundament voor de toekomst’ om de grond ingeheid te worden. Leo van de Beukel beklimt de kraan om de eerste paal de grond in te slaan. Kort na het terugtellen van twaalf tot nul is de paal met tekst in de grond verdwenen. Tijd voor champagne! De overige palen hebben later op de dag de vaste bodem onder de veenlaag gezocht en gevonden.

Op zondagmorgen is de eerste paal symbolisch nogmaals geslagen. Dominee Mirjam Kollenstaart heeft met het lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2 : 19 – 22, benadrukt dat we niet alleen hoeven te bouwen. Onder de levende stenen die wij mogen zijn, ligt een vast fundament, het fundament van Christus.

Leo van de Beukel heeft in de dienst een gedeelte van zijn memoires met ons gedeeld. Hij spreekt over zijn jeugd en over de jeugd van deze tijd. Beiden zijn op zoek naar ruimte in hun leven. Er moeten keuzes gemaakt worden. Hij spreekt de wens uit, dat de uitbreiding die gebouwd wordt voor onze hele kerkelijke gemeente mag zijn, maar in het bijzonder voor de jeugd van Ottoland en omstreken. Dat zij hier tot in lengte van jaren bij elkaar mogen komen om te leren kiezen voor de vruchten van de Geest.

Leo van de Beukel roept ons op om in gebed rondom de zwoegers te staan die bezig zijn met de bouw. Er is ook geld nodig, er komt al veel binnen, maar er is meer nodig. De vrijwilligers proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. Het is hartverwarmend om te zien hoe er soms mails binnenkomen van mensen die een neef hebben, die weer een broer heeft en daar een schoonzus van die dit of dat voor een lage prijs kan leveren.

Kortom, zaterdag 4 en zondag 5 december is de bouw officieel begonnen! Wij hebben u nodig. Helpt u mee? Door gebed, door het leveren van materiaal, het bieden van hulp en ‘last but not least’ door financiële ondersteuning.

 

Uit de bouwhoek (7)

Een week na het slaan van de eerste paal sta je even stil bij de ‘bouwput’. Je kijkt en ziet dat er inmiddels weer het nodige is gedaan. Je verwonderde je vorige week nog dat de palen bij de geweldige dreunen heel bleven. Nu staan er nog wat ijzeren sprieten omhoog. Hier moet geweld aan te pas zijn gekomen. Heet dat geen koppensnellen? Een vreemd woord eigenlijk. De banen waar de  horizontale funderingsbalken gemaakt zullen worden, zijn uitgevlakt.

Terwijl ik zo sta te mijmeren, stopt een auto van een betrokken broeder. “Sta je na te denken over wat je nu weer zult gaan schrijven? Ik zou iets schrijven over verbinden of iets dergelijks.” Dit woord ‘verbinden’ speelt dan dagen door je hoofd. De betonnen palen worden onder de grond verbonden met betonnen dwarsbalken. Hierdoor ontstaat een stevig fundament. Horizontale en verticale verbindingen. Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En natuurlijk onmisbaar.

Hoeveel verbinding is er tussen ons als gemeenteleden? Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. Maar even onmisbaar als de verbindingen van een fundament van een gebouw. Mensen die zichtbaar een taak op zich nemen in de gemeente. Mensen die bij een gemeentelid op bezoek gaan. Maar ook een gemeentelid dat een ander gemeentelid opdraagt in gebed. Werkt u mee aan deze zichtbare en onzichtbare verbindingen? Ze zullen de gemeente dragen en maken dat de individuele leden zich gedragen voelen.

Namens de bouwcommissie, Gerrit Kant.


Ander nieuws

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed