Gereformeerde Kerk Ottoland

Belijdenis doen

‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels…’ – met deze woorden begint de Apostolische Geloofsbelijdenis, de belijdenis van de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Een haast universele verklaring over het christelijk geloof.

Belijden – dat betekent ‘openlijk uitspreken’. In het Nieuwe Testament gaat het dan met name om het uitspreken van de overtuiging dat Jezus Heer is. Al in de eerste christelijke gemeenten sprak men openlijk over het geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In die traditie staat ook onze kerk. Wij zijn verbonden met gelovigen van vroeger en later, hier en overal.
In de erediensten wordt daar ook uitdrukking aan gegeven doordat we als gemeente  – zo mogelijk – staande ons geloof belijden. Het geloof dat ons samenbindt, is de grond onder onze voeten en het is goed om onszelf daar telkens weer bij te bepalen.
Meestal gebeurt dat in de avonddienst, maar ook bij speciale gelegenheden, zoals de doop, belijden wij het geloof op grond waarvan wij ons verbonden weten met elkaar en de wereldwijde gemeenschap van gelovigen.

Belijdend lid
In de Protestantse Kerk in Nederland maken we onderscheid tussen doopleden en belijdende leden. Wanneer je in de gemeente belijdenis van je geloof hebt gedaan, ben je belijdend lid. De kerkorde schrijft daarover het volgende:
“De openbare geloofsbelijdenis wordt afgelegd om de doop te ontvangen of te beamen, als blijk van de bereidheid om van de Heer te getuigen, medeverantwoordelijkheid te dragen in de gemeente van Christus en te blijven bij de gemeenschap van Woord en sacramenten. De openbare geloofsbelijdenis vindt plaats in het midden van de gemeente, met gebruikmaking van een orde uit het dienstboek van de kerk. De kerkenraad voert met hen die voornemens zijn belijdenis van het geloof af te leggen, een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van hun geloof.”

Voorbereiding
Voor God en zijn gemeente openlijk uitspreken ‘Ja, ik geloof’ – dat doe je niet zo maar. Veel mensen vinden het spannend om voor in de kerk te staan en iets te moeten zeggen. De overtuiging dat te willen doen, moet meestal groeien en het is de taak van de predikant om in dit proces leiding te geven. Daarom is er ieder kerkelijk seizoen de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen.
Om samen te komen met andere (jonge) mensen die erover willen nadenken om belijdenis te doen.
Met elkaar wordt er gesproken over wat we nu eigenlijk geloven: wat betekent het als je zegt dat je in God gelooft die Schepper is, die Vader is; wat betekent het om te geloven in de kruisdood van Jezus; wat betekent het dat de Heilige Geest is uitgestort in de wereld en dat we bidden om de vervulling met de Heilige Geest als je je geloof beleden hebt?! Ook is er ruimte om na te denken over je eigen plek in de gemeente, over de gaven en talenten die jij hebt en hoe je die kunt inzetten ten dienste van de gemeente.
Wanneer je de keuze hebt gemaakt om de belijdeniscatechisatie af te ronden door in de eredienst belijdenis te doen, dan volgt een gesprek met één van de pastorale ouderlingen over de motivatie om belijdenis te doen en de manier waarop geloven vorm krijgt in het leven van de catechisant.

Afkondiging
Wanneer de keuze gemaakt is om te midden van de gemeente belijdenis te doen van het geloof, wordt dit in de gemeente bekend gemaakt via de afkondigingen op zondag en in de wekelijkse Nieuwsbrief.

Belijdenis en doop
In het christelijk geloof zijn belijdenis en doop onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de ene traditie gaat belijdenis vooraf aan de doop, in de  andere traditie is de openbare geloofsbelijdenis de bevestiging van de doop.
In de Gereformeerde Kerk Ottoland is het mogelijk om je kind te laten dopen, wanneer ten minste één van beide ouders belijdend lid is. Wanneer je als kind gedoopt bent, kun je later belijdenis doen van je geloof – als ‘antwoord’ op je doop. Wanneer je niet als kind gedoopt bent, kun je als volwassene belijdenis doen van je geloof en ontvang je – op grond van je geloof – de doop daarna.

Recent gewijzigd

Links

Twitterfeed